Jak probíhá stavba


photo165a.jpg

V měsíci březnu 2021 pokračovala stavba bytového domu plynule, byly provedeny a dokončeny hrubé rozvody instalací (ZTI,ÚT,VZT,EI) v bytech v bloku C. Následně byly položeny tepelné a kročejové izolace bytů v bloku C a v posledním březnovém týdnu proběhla betonáž podlah bytů v bloku C.

Byly dokončeny rozvody technických instalací v 1.NP ve všech blocích. Plynule pokračovaly dlaždičské a obkladačské práce v bytech ve všech blocích. Během měsíce dubna byly kompletně dokončeny práce na fasádě – západní strana a soklových částí štítů objektu. V blocích A a B byly zahájeny malířské a natěračské práce. Začátkem měsíce dubna byly zahájeny práce na montáži SDK konstrukcí – blok A a B.

Od poloviny dubna probíhají práce na provedení elektro přípojky objektu. Pokračují práce na provádění venkovního zábradlí balkonů. Dále se provádí příprava pro betonáž podlah sklepů a garáží (hydroizolace +podkladní vrstvy).

V poslední dubnové dekádě byly zahájeny zemní práce na venkovních plochách a přípojkách. Pracuje se na přípravě výtahových šachet (vyrovnání stěn, malby). Probíhá příprava betonových potěrů podlah bytů pro pokládku finální vrstvy podlahy v bloku A – broušení. Dále se provádí příprava podkladu na balkonech pro pokládku hydroizolací a následných vrstev.

V Pelhřimově 30.4.2021 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV lednu 2021 jsme zahájili práce pokračováním provádění rozvodů zdravotně technických instalací a rozvodů ÚT v podlahách bytů v bloku B a C a provádění těchto rozvodů v 1.NP postupně ve všech blocích stavby. V bloku B byly následně prováděny práce na osazování revizních dvířek v koupelnách a WC u bytových stanic, pokračovaly práce na provádění vnitřních omítek v bloku C, které byly koncem měsíce ledna dokončeny.

V poslední dekádě měsíce ledna 2021 se nám podařilo provést betonové potěry v bytech v bloku A. Po jejich vytvrdnutí začátkem února 2021 byly zahájeny obkladačské a dlaždičské práce v bytech v bloku A. V bloku B byly provedeny tepelné a kročejové izolace podlah bytů a v polovině měsíce února byly provedeny betonové potěry v bytech v bloku B.

V průběhu ledna a února pokračovaly práce na zateplování fasády (lepení izolantu) na západní straně objektu, na této straně byly osazeny 3 ks hliníkových vstupních stěn. Postupně se provádí rozvody VZT v bytech a v 1.NP. Probíhá výroba schodišťového zábradlí a zábradlí na balkóny na dílně. Dále probíhají přípravné práce pro provedení venkovních přípojek elektriky a plynu.

V Pelhřimově 13.3.2021 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV listopadu pokračovala stavba bytového domu prováděním vnitřních omítek v bloku B. Pokračovala montáž kontaktního zateplovacího systému čelní (východní strany) a obou štítových stran. Byla provedena ocelová konstrukce dělících stěn na balkónech v 1.NP.

Plynule pokračovaly rozvody zdravotně technických instalací a rozvody ÚT v bloku B a v bloku C. Postupně probíhaly zazdívky bytových jader a přizdívky WC modulů, přízdívky a zazdívky v koupelnách v blocích B a C. Bohužel se nepodařilo provést betony podlah v bloku A, jelikož nasmlouvaná firma na provádění samonivelačních potěrů podlah byla zasažená onemocněním COVID-19.

Na přelomu listopadu a prosince se díky příznivému počasí povedla provést finální vrstva fasády (strukturovaná omítka) na kontaktní zateplovací systém z čelní (východní) strany a obou štítů. Po provedení fasády bylo demontováno fasádní lešení a po zahrnutí a provedení zateplení soklu ze západní strany bylo lešení přestavěno na poslední část fasády (západní strana). V průběhu prosince byly na stavbu dovezeny obklady a dlažby pro blok A. Stavba byla v měsíci prosinci zabezpečena provizorními stěnami v místě vstupů. Na stavbě se pracovalo do 18.12.2020, poté byly veškeré práce přerušeny z důvodů vánočních svátků.

V Pelhřimově 19.1.2021 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV měsíci září pokračovala stavba bytového domu kompletním dokončením střešního pláště včetně kompletace střešních světlíků a osazení VZT jednotek na střechu. Plynule pokračovali práce na hrubých rozvodech elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotechniky a topení v blocích ,,B“ a ,,C“. V druhé polovině měsíce září byly zahájeny práce na provádění vnitřních omítek v bloku ,,A“.

Dále bylo přestavěno fasádní lešení (původní lešení bylo demontováno) z důvodů provádění kontaktního zateplovacího systému. Fasádní lešení bylo provedeno z východní (vstupní strana do objektu) a jižní (štítové) strany. Po montáži fasádního lešení byly zahájeny práce na provádění kontaktního zateplovacího systému fasády dle projektové dokumentace. Současně s montáží fasádního lešení proběhla montáž stavebních výtahů. V měsíci říjnu se provedlo zateplení stropů minerální vatou v garážích.

Ke konci měsíce října proběhlo dokončení vnitřních omítek v bloku ,,A“. Byly zahájeny práce na provádění vnitřních omítek v bloku ,,B“. V bloku ,,C“ se provádějí vyzdívky a obezdívky bytových jader, přízdívky, zazdívky WC modulů, plentování a zahazování rýh po elektroinstalaci, plentování nosníků. V bloku ,,A“ se provádějí rozvody ÚT a rozvody vody v podlahách bytů a následně probíhá pokládka kročejové a tepelné izolace podlah-příprava na provádění samonivelačních potěrů (betonáž podlah). Pokračují práce na provádění kontaktního zateplovacího systému-výztužná tkanina, stěrkování.


V Pelhřimově 19.11.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV červenci stavba bytového domu pokračovala dozděním nosného a obvodového zdiva posledního 5.NP, následně proběhla montáž prefabrikovaných konstrukcí (balkóny, schodiště, podesty, výt.šachty), a v neposlední řadě pokládka stropů nad posledním podlažím s vyztužením a následným zmonolitněním stropu.

Postupně byly dozdívány vnitřní příčky jednotlivých bytů ve 4–5.N.P. Po zmonolitnění posledního stropu (stropu nad 5.NP.) byly provedeny vyzdívky atiky a železobetonový věnec. To vše se podařilo provést do 17.8.2020 a tím byla provedena hrubá stavba bytového domu.

V průběhu druhé dekády měsíce července byly zahájeny práce na hrubých rozvodech vzduchotechniky, ZTI a elektroinstalace. Začátkem měsíce srpna 2020 byly zahájeny práce na střešním plášti. Následně byla provedena část dešťové kanalizace (odvodnění střešních svodů) s napojením do stávajícího kanalizačního potrubí. Montáž střešního pláště pokračovala plynule celý měsíc srpen.

V polovině srpna byla zahájena montáž plastových výplní otvorů (okna, balk.dveře).

Začátkem měsíce září byly dokončeny práce na střešním plášti a montáži plastových výplní otvorů. V současné době se na stavbě pracuje na hrubých rozvodech VZT, ZTI, EI. Provádějí se vyzdívky a obezdívky bytových jader, přizdívky WC modulů, příprava bloku A na provádění vnitřních omítek.


V Pelhřimově 16.9.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV měsíci květnu se na stavbě pokračovalo s prováděním hrubé stavby, konkrétně se provedlo vyzdění nosného a obvodového zdiva 3. NP, osadily se prefabrikáty spojené s úrovní 3. NP (schodišťová ramena, výtahové šachty, balkóny) a samozřejmě proběhla pokládka stropních desek filigrán s následným vyvázáním výztuží stropu nad 3.NP.

V poslední květnové dekádě proběhla betonáž stropu nad 3. NP. Poté se okamžitě začalo pracovat na vyzdívkách obvodového a nosného zdiva 4. NP, na vyzdívky plynule navázala montáž stropů a prefabrikátů 4. NP a následná betonáž (zmonolitnění) stropů. Současně byly prováděny vyzdívky příček v jednotlivých bytech 2. NP a 3. NP.

Průběžně jak stavba roste, tak se provádí montáž fasádního lešení a podpěrných konstrukcí pro prefabrikované balkóny. V posledním týdnu v červnu se započalo s vyzdívkami nosného a obvodového zdiva posledního 5. NP.

V měsíci červnu proběhla konkrétní koordinační jednání se zástupci jednotlivých profesí PSV (elektrikáři, ZTI, VZT) ohledně postupu provádění prací na stavbě. Předpoklad nástupu jednotlivých profesí na provádění prací je v průběhu měsíce července 2020.


V Pelhřimově 30.6.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV měsíci březnu se počasí umoudřilo, tak se na stavbě mohlo pracovat naplno. Provedlo se osazení stropních desek filigrán včetně vyztužení těchto desek a koncem března se zabetonoval první strop (strop nad 1.NP). Poté se ihned začaly provádět vyzdívky nosného zdiva 2.NP, byla zahájena montáž fasádního lešení včetně podpěrných konstrukcí pro prefa balkóny.

V druhém dubnovém týdnu byla zahájena montáž věžového jeřábu PEINER SK 96/1. Jeřáb je pro danou stavbu životně důležitý ohledně svislé dopravy materiálu. V polovině dubna se začalo s pokládkou stropů nad 2.NP včetně provádění armatury stropu, probíhalo rovněž osazování prefa prvků (výtahové šachty, schodiště, podesty, balkóny). Na konci měsíce dubna se podařilo zabetonovat strop nad 2.NP.

V prvních květnových dnech jsme zahájili práce ve 3.NP. Provádí se vyzdívky nosného zdiva, průběžné osazování prefabrikátů, byly zahájeny práce na vyzdívkách vnitřních příček v 1.NP a v jednotlivých bytech ve 2.NP. Dále se průběžně provádí montáž fasádního lešení a podpěrných konstrukcí pro prefabrikované balkóny.


V Pelhřimově 15.5.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucí