Jak probíhá stavba


photo175a.jpg

V červenci 2021 pokračovala stavba bytového domu prováděním venkovních zpevněných ploch (parkovací stání), bylo provedeno místo pro kontejnery a zahájena příprava finálních vrstev zpevněné plochy před objektem.

Ještě před tím byly provedeny přípojky plynového potrubí do objektu a venkovní kabeláž k vjezdovým závorám. V polovině měsíce července byly osazeny vstupní vchodové dveře do všech tří bloků a následně dokončena spodní část fasádního pláště. Během měsíce července proběhla montáž dlažeb na balkónech. Následně byla provedena montáž dělících stěn na balkónech. Ve všech třech blocích plynule probíhala kompletace jednotlivých řemesel.

V druhé dekádě měsíce srpna byla zahájena pokládka laminátových podlah v bytech dle specifikací, podlahy se podařilo provést do konce srpna včetně olištování a kompletačních prací. Tak jak se postupně prováděli laminátové podlahy, tak byla zahájena montáž a kompletace vnitřních obložkových zárubní a dveří.

V srpnu byla provedena montáž sklepních kójí. Začátkem měsíce září bylo zahájeno provádění funkčních zkoušek a revizí jednotlivých zřízení, stavba se připravuje na finální dokončení.

V Pelhřimově 14.9.2021 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV měsíci březnu 2021 pokračovala stavba bytového domu plynule, byly provedeny a dokončeny hrubé rozvody instalací (ZTI,ÚT,VZT,EI) v bytech v bloku C. Následně byly položeny tepelné a kročejové izolace bytů v bloku C a v posledním březnovém týdnu proběhla betonáž podlah bytů v bloku C.

Byly dokončeny rozvody technických instalací v 1.NP ve všech blocích. Plynule pokračovaly dlaždičské a obkladačské práce v bytech ve všech blocích. Během měsíce dubna byly kompletně dokončeny práce na fasádě – západní strana a soklových částí štítů objektu. V blocích A a B byly zahájeny malířské a natěračské práce. Začátkem měsíce dubna byly zahájeny práce na montáži SDK konstrukcí – blok A a B.

Od poloviny dubna probíhají práce na provedení elektro přípojky objektu. Pokračují práce na provádění venkovního zábradlí balkonů. Dále se provádí příprava pro betonáž podlah sklepů a garáží (hydroizolace +podkladní vrstvy).

V poslední dubnové dekádě byly zahájeny zemní práce na venkovních plochách a přípojkách. Pracuje se na přípravě výtahových šachet (vyrovnání stěn, malby). Probíhá příprava betonových potěrů podlah bytů pro pokládku finální vrstvy podlahy v bloku A – broušení. Dále se provádí příprava podkladu na balkonech pro pokládku hydroizolací a následných vrstev.

V Pelhřimově 30.4.2021 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV lednu 2021 jsme zahájili práce pokračováním provádění rozvodů zdravotně technických instalací a rozvodů ÚT v podlahách bytů v bloku B a C a provádění těchto rozvodů v 1.NP postupně ve všech blocích stavby. V bloku B byly následně prováděny práce na osazování revizních dvířek v koupelnách a WC u bytových stanic, pokračovaly práce na provádění vnitřních omítek v bloku C, které byly koncem měsíce ledna dokončeny.

V poslední dekádě měsíce ledna 2021 se nám podařilo provést betonové potěry v bytech v bloku A. Po jejich vytvrdnutí začátkem února 2021 byly zahájeny obkladačské a dlaždičské práce v bytech v bloku A. V bloku B byly provedeny tepelné a kročejové izolace podlah bytů a v polovině měsíce února byly provedeny betonové potěry v bytech v bloku B.

V průběhu ledna a února pokračovaly práce na zateplování fasády (lepení izolantu) na západní straně objektu, na této straně byly osazeny 3 ks hliníkových vstupních stěn. Postupně se provádí rozvody VZT v bytech a v 1.NP. Probíhá výroba schodišťového zábradlí a zábradlí na balkóny na dílně. Dále probíhají přípravné práce pro provedení venkovních přípojek elektriky a plynu.

V Pelhřimově 13.3.2021 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV listopadu pokračovala stavba bytového domu prováděním vnitřních omítek v bloku B. Pokračovala montáž kontaktního zateplovacího systému čelní (východní strany) a obou štítových stran. Byla provedena ocelová konstrukce dělících stěn na balkónech v 1.NP.

Plynule pokračovaly rozvody zdravotně technických instalací a rozvody ÚT v bloku B a v bloku C. Postupně probíhaly zazdívky bytových jader a přizdívky WC modulů, přízdívky a zazdívky v koupelnách v blocích B a C. Bohužel se nepodařilo provést betony podlah v bloku A, jelikož nasmlouvaná firma na provádění samonivelačních potěrů podlah byla zasažená onemocněním COVID-19.

Na přelomu listopadu a prosince se díky příznivému počasí povedla provést finální vrstva fasády (strukturovaná omítka) na kontaktní zateplovací systém z čelní (východní) strany a obou štítů. Po provedení fasády bylo demontováno fasádní lešení a po zahrnutí a provedení zateplení soklu ze západní strany bylo lešení přestavěno na poslední část fasády (západní strana). V průběhu prosince byly na stavbu dovezeny obklady a dlažby pro blok A. Stavba byla v měsíci prosinci zabezpečena provizorními stěnami v místě vstupů. Na stavbě se pracovalo do 18.12.2020, poté byly veškeré práce přerušeny z důvodů vánočních svátků.

V Pelhřimově 19.1.2021 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV měsíci září pokračovala stavba bytového domu kompletním dokončením střešního pláště včetně kompletace střešních světlíků a osazení VZT jednotek na střechu. Plynule pokračovali práce na hrubých rozvodech elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotechniky a topení v blocích ,,B“ a ,,C“. V druhé polovině měsíce září byly zahájeny práce na provádění vnitřních omítek v bloku ,,A“.

Dále bylo přestavěno fasádní lešení (původní lešení bylo demontováno) z důvodů provádění kontaktního zateplovacího systému. Fasádní lešení bylo provedeno z východní (vstupní strana do objektu) a jižní (štítové) strany. Po montáži fasádního lešení byly zahájeny práce na provádění kontaktního zateplovacího systému fasády dle projektové dokumentace. Současně s montáží fasádního lešení proběhla montáž stavebních výtahů. V měsíci říjnu se provedlo zateplení stropů minerální vatou v garážích.

Ke konci měsíce října proběhlo dokončení vnitřních omítek v bloku ,,A“. Byly zahájeny práce na provádění vnitřních omítek v bloku ,,B“. V bloku ,,C“ se provádějí vyzdívky a obezdívky bytových jader, přízdívky, zazdívky WC modulů, plentování a zahazování rýh po elektroinstalaci, plentování nosníků. V bloku ,,A“ se provádějí rozvody ÚT a rozvody vody v podlahách bytů a následně probíhá pokládka kročejové a tepelné izolace podlah-příprava na provádění samonivelačních potěrů (betonáž podlah). Pokračují práce na provádění kontaktního zateplovacího systému-výztužná tkanina, stěrkování.


V Pelhřimově 19.11.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV červenci stavba bytového domu pokračovala dozděním nosného a obvodového zdiva posledního 5.NP, následně proběhla montáž prefabrikovaných konstrukcí (balkóny, schodiště, podesty, výt.šachty), a v neposlední řadě pokládka stropů nad posledním podlažím s vyztužením a následným zmonolitněním stropu.

Postupně byly dozdívány vnitřní příčky jednotlivých bytů ve 4–5.N.P. Po zmonolitnění posledního stropu (stropu nad 5.NP.) byly provedeny vyzdívky atiky a železobetonový věnec. To vše se podařilo provést do 17.8.2020 a tím byla provedena hrubá stavba bytového domu.

V průběhu druhé dekády měsíce července byly zahájeny práce na hrubých rozvodech vzduchotechniky, ZTI a elektroinstalace. Začátkem měsíce srpna 2020 byly zahájeny práce na střešním plášti. Následně byla provedena část dešťové kanalizace (odvodnění střešních svodů) s napojením do stávajícího kanalizačního potrubí. Montáž střešního pláště pokračovala plynule celý měsíc srpen.

V polovině srpna byla zahájena montáž plastových výplní otvorů (okna, balk.dveře).

Začátkem měsíce září byly dokončeny práce na střešním plášti a montáži plastových výplní otvorů. V současné době se na stavbě pracuje na hrubých rozvodech VZT, ZTI, EI. Provádějí se vyzdívky a obezdívky bytových jader, přizdívky WC modulů, příprava bloku A na provádění vnitřních omítek.


V Pelhřimově 16.9.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV měsíci květnu se na stavbě pokračovalo s prováděním hrubé stavby, konkrétně se provedlo vyzdění nosného a obvodového zdiva 3. NP, osadily se prefabrikáty spojené s úrovní 3. NP (schodišťová ramena, výtahové šachty, balkóny) a samozřejmě proběhla pokládka stropních desek filigrán s následným vyvázáním výztuží stropu nad 3.NP.

V poslední květnové dekádě proběhla betonáž stropu nad 3. NP. Poté se okamžitě začalo pracovat na vyzdívkách obvodového a nosného zdiva 4. NP, na vyzdívky plynule navázala montáž stropů a prefabrikátů 4. NP a následná betonáž (zmonolitnění) stropů. Současně byly prováděny vyzdívky příček v jednotlivých bytech 2. NP a 3. NP.

Průběžně jak stavba roste, tak se provádí montáž fasádního lešení a podpěrných konstrukcí pro prefabrikované balkóny. V posledním týdnu v červnu se započalo s vyzdívkami nosného a obvodového zdiva posledního 5. NP.

V měsíci červnu proběhla konkrétní koordinační jednání se zástupci jednotlivých profesí PSV (elektrikáři, ZTI, VZT) ohledně postupu provádění prací na stavbě. Předpoklad nástupu jednotlivých profesí na provádění prací je v průběhu měsíce července 2020.


V Pelhřimově 30.6.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucíV měsíci březnu se počasí umoudřilo, tak se na stavbě mohlo pracovat naplno. Provedlo se osazení stropních desek filigrán včetně vyztužení těchto desek a koncem března se zabetonoval první strop (strop nad 1.NP). Poté se ihned začaly provádět vyzdívky nosného zdiva 2.NP, byla zahájena montáž fasádního lešení včetně podpěrných konstrukcí pro prefa balkóny.

V druhém dubnovém týdnu byla zahájena montáž věžového jeřábu PEINER SK 96/1. Jeřáb je pro danou stavbu životně důležitý ohledně svislé dopravy materiálu. V polovině dubna se začalo s pokládkou stropů nad 2.NP včetně provádění armatury stropu, probíhalo rovněž osazování prefa prvků (výtahové šachty, schodiště, podesty, balkóny). Na konci měsíce dubna se podařilo zabetonovat strop nad 2.NP.

V prvních květnových dnech jsme zahájili práce ve 3.NP. Provádí se vyzdívky nosného zdiva, průběžné osazování prefabrikátů, byly zahájeny práce na vyzdívkách vnitřních příček v 1.NP a v jednotlivých bytech ve 2.NP. Dále se průběžně provádí montáž fasádního lešení a podpěrných konstrukcí pro prefabrikované balkóny.


V Pelhřimově 15.5.2020 Neuberg Petr – hlavní stavbyvedoucí